Vodenje

Obsega:

 • oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov,
 • ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin, veščin,
 • vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kognitivne (spoznavne) sposobnosti uporabnika,
 • ohranjanje pridobljene in razvijanje večje samostojnosti,
 • sodelovanje z uporabnikom in svojci,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami,
 • organiziranje kreativnih dejavnosti,
 • aktivno vključevanje v okolje.

Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov

Individualne programe in njihovo evalvacijo oblikujemo in izvajamo s timskim in multidisciplinarnim pristopom in pomeni kontinuirano delo, ki se prepleta skozi vsa področja dejavnosti, skozi celo delovno leto. Varovanka oz. varovanec je soustvarjalec in akter individualnega programa, pa tudi njegove evalvacije. V individualnem programu prilagajamo storitev uporabniku in delamo s ciljem partnerstva med zaposlenim in uporabnikom. Z načrtom seznanimo tudi starše oz. skrbnike in jim tako ponudimo možnost sodelovanja.

Sodelovanje z uporabnikom in njegovimi starši oz. skrbniki

Varovanke in varovanci sodelujejo v življenju in delu VDC Koper na več načinov z:

 • vključevanjem v načrtovanje dela in delovnega načrta,
 • individualnimi in skupinskimi razgovori o njihovih željah, potrebah in interesih,
 • skupinskimi razgovori o določeni temi,
 • izražanjem mnenj, predlogov,
 • aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju individualnega načrta in evalvacije.

Kontakti s svojci in zakonitimi zastopniki uporabnikov  so ena izmed naših osnovnih nalog. Poleg organiziranega srečanja s svojci in zakonitimi zastopniki v februarju, ko jim  predstavimo Poročilo o delu za preteklo leto in Letni delovni načrt za tekoče leto,  delo z njimi obsega še pisno in telefonsko obveščanje o tekočih zadevah, individualne razgovore, obiske v enotah, vnaprej dogovorjene obiske na domu.

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, društvi in civilnimi pobudami

Za razreševanje stisk in težav posameznikov  sodelujemo s centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi in drugimi, za katere  menimo, da jih je  potrebno povabiti k sodelovanju in v kolikor bomo predhodno za to pridobili soglasje uporabnikov.

Za izboljšanje kakovosti življenja varovank in varovancev, z namenom širjenja socialne mreže in osveščanja okolja, sodelujemo z invalidskimi organizacijami, športnimi in drugimi društvi, knjižnicami, šolami, lokalno skupnostjo, med enotami VDC Koper, drugimi VDC-ji,…

Pri izvajanju programov je nujno potrebno dogovarjanje, včasih pa tudi skupno načrtovanje posameznih dejavnosti.

Varstvo

Zajema:

 • spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti,
 • nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb,
 • pomoč pri vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju,
 • pomoč pri gibanju in hoji,
 • pomoč pri komunikacijah in orientaciji(uporaba javnih prevoznih sredstev in javnih storitev, odprtost VDC v okolje, osveščanje javnosti, zaposlovanje kot oblika delovne terapije v okolju),
 • varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih.

 

Storitev vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

obsega take oblike dela, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti:

 • zagotavljanje pogojev za varno delo,
 • prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim uporabnikov,
 • uvajanje v delo,
 • razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti,
 • spremljanje delovnega procesa,
 • nabavo sredstev in pripomočkov,
 • prevoz materiala za delo,
 • prodajo izdelkov.

Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za nagrade uporabnikom in za višjo kvaliteto dela in bivanja.
Enote VDC Koper imajo v okviru svojih dejavnosti različne programe zaposlitve. Ta različnost izhaja tako iz kadrovskih, pa tudi prostorskih in okoljskih pogojev. Varovankam in varovancem ponudimo čim širši izbor zaposlitvenih programov.

Kooperantska dela

V vseh enotah VDC Koper varovanke in varovanci stalno ali občasno izvajajo kooperantska dela: sestavljajo izdelke za različna podjetja. Ta dela morajo biti zdravju neškodljiva, varna in raznolika. Pomembno je, da niso z njimi preobremenjeni, saj je naš osnovni cilj ohranjati sproščeno in ne storilnostno naravnano vzdušje.

Zeleni program

V okviru zelenega programa varovanke in varovanci vzdržujejo zelenice in otroška igrišča (Zdravstveni dom Izola, Komunala Izola), delajo v Vrtnariji Škocjan (Komunala Koper), na Vrtu trajnic, na Kozjereji Brdca v Vrhpoljah pri Kozini ter na Kmetiji Hočevar v Štanjelu.

Oblikovanje lastnih izdelkov

Z oblikovanjem lastnih izdelkov razvijamo ustvarjalnost varovank in varovancev in njihovo zadovoljstvo ob dokončanem izdelku, kar je zelo ustrezen način za krepitev njihove samopodobe.
Z leti smo procese oblikovanja in izdelave lastnih izdelkov izpopolnili do take mere, da je večina izdelkov estetskega videza in iz kvalitetnih materialov. Vedno več izdelkov naredijo varovanke in varovanci za znanega kupca ter se na razstavah in sejmih stalno predstavljajo s tematsko oblikovanimi izdelki.

Zaposlitev na domu

Nekatere varovanke in varovanci zaradi različnih razlogov ne morejo prihajati v enote VDC Koper . V dogovorih z njimi in njihovimi starši oz. skrbniki zanje v posameznih enotah pripravimo in izvajamo individualne programe na domu.

Integrirana zaposlitev

Je občasna oblika zaposlitve, ko varovanec, starši, VDC in delovna organizacija sklenejo dogovor o vključitvi varovanca v reden proces dela.

Accessibility