Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
 • Naziv podukrepa: podukrep M19.2 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost  ter izobraževanjem o okolju in hrani
 • Naziv projekta: Kmetija kot terapevtski prostor

 

Partnerji projekta:

 • VP: Kmetija Jernejevi, Slavinje
 • P1: DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., Notranje Gorice
 • P2: Kmetija Frank, Topolc
 • P3: Kmetija Tomaževi, Malo Ubeljsko
 • P4: Kmetija Volk, Suhorje
 • P5: VDC Koper, enota Ilirska Bistrica

 

Opis:

Projekt predstavlja sodelovanje med štirimi kmetijami in dvema pravnima osebama – družbo DEOS ter VDC Koper in sicer na področju zdravstvenega varstva. Naslavlja izzive sodobne družbe in časa, povezane s hitrim tempom življenja, izpostavljenostjo stresu, obremenitvam, visokim pričakovanjem in vse težjim usklajevanjem dela in zasebnega življenja. Časa za sprostitev nam zmanjkuje, premalo se gibljemo in smo na svežem zraku, od narave smo se odtujili. Težav z duševnim zdravjem in stiskami na tem področju je vse več in kot napovedujejo strokovnjaki, bodo posledice epidemije COVID-19 vse to samo še poglobile. Vsemu navedenemu so še bolj izpostavljene ranljive skupine.

V okviru projekta bodo oblikovani 4 programi terapij, ki jih bodo kmetije izvajale v naravi ali ob prisotnosti živali, kar ima dokazano blagodejne vplive zdravje in počutje ljudi. Oblikovani programi bodo prispevali k izboljšanju duševnega zdravja in psihofizičnega počutja udeležencev. Oblikovani bodo na način, da jih bodo lahko izvajali člani kmetij, ki nimajo terapevtskega ali zdravstvenega predznanja. Vsaka kmetija bo pripravila najmanj en program, ki bo imel več izpeljank, za različne (tudi ranljive) ciljne skupine ter z različnim trajanjem. Po zaključku projekta bodo nastali programi vključeni v dodatno storitev kmetiji, s čimer bo dosežena trajnost projektnih rezultatov.

 

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je oblikovati štiri programe terapij, ki jih bodo kmetije izvajale v naravi ali ob prisotnosti živali, kar ima dokazano blagodejne vplive na duševno zdravje in počutje ljudi. Vsaka partnerska kmetija bo pripravila krovni program, ki bo imel več izpeljank, za različne ciljne skupine ter z različnim trajanjem. Oblikovani programi bodo prispevali k izboljšanju duševnega zdravja udeležencev, vendar bodo oblikovani tako, da jih bodo lahko izvajale tudi kmetije oz. člani kmetij, ki nimajo terapevtskega ali zdravstvenega predznanja.

 

 

Specifični cilji, ki jih želimo s projektom doseči pa so:

 • usposobiti člane kmetij za pripravo in izvedbo programov terapij in sicer preko delavnic na temo obravnavane tematike in primerov dobrih praks s tega področja,
 • pripraviti analizo možnosti in pričakovanj kmetij, kar bo osnova za oblikovanje programov terapij,
 • pilotno testirati oblikovane programe terapij,
 • evalvirati projekt ter na podlagi informacij evalvacije pripraviti analizo izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • preko organizacije in izvedbe delavnice prenesti znanja in informacije na druge kmetije širom Slovenije,
 • razširiti rezultate projekta z uporabo različnih komunikacijskih sredstev,
 • preko objav v različnih medijih ozaveščati o pozitivnih učinkih preživljanja prostega časa v naravi na fizično, mentalno in čustveno zdravje ter dobro počutje,
 • krepiti diverzifikacijo dejavnosti na kmetij in ustvariti pogoje za ustvarjanje dodane vrednost na kmetiji.

 

Pričakovani rezultati projekta:

 • izboljšane kompetence članov kmetij za izvajanje programov,
 • oblikovani in pilotno izvedeni štirje krovni programi na partnerskih kmetijah, za različne ciljne skupine in z različnim trajanjem,
 • pridobitev dovoljenja za opravljanje dodatne dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • vključitev oblikovanih programov v ponudbo kmetij,
 • izdelan skupen letak kmetij s ponudbo programov,
 • evalvacija projekta in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 • na druge kmetije bo preneseno v okviru projekta pridobljeno znanje in izkušnje,
 • razširjeni rezultati projekta na različne ciljne javnosti.

 

Vrednost projekta: 74.999,84 EUR, financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Trajanje projekta: 20.4.2022 – 19.4.2024

 

Povezave:

Evropska komisija

Program podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Embark

ON A HIKING

adventure and explore the beauty of nature’s best…

In the

WOODS.

Kmetija kot terapevtski prostor

Kmetija kot terapevtski prostor

Kmetija kot terapevtski prostor

Accessibility