Varstveno delovni center Koper je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2002 samostojni zavod, katerega dejavnost natančno opredeljujejo zakonski in podzakonski akti, Pravilniki, Navodila ter temeljni akt VDC – Statut Varstveno delovnega centra Koper.

Dejavnosti so namenjene predvsem:

  • ohranjanju pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti,
  • pridobivanju socialnih in delovnih navad,
  • uresničevanju lastnih idej in ustvarjalnosti,
  • stimulaciji občutka koristnosti in samopotrditve,
  • delovno in socialno udejstvovanje,
  • vključevanju v širše socialno okolje.

Varstveno delovni center Koper izvaja storitve:

vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v sedmih enotah in
institucionalnega varstva v stanovanjski skupini Mimoza

Uporabnikom-varovancem zagotavljamo:

  • osnovno oskrbo (bivanje, prehrana, prevozi in tehnična oskrba) in
  • socialno oskrbo (storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji) ter
  • zdravstveno oskrbo (storitev v okviru institucionalnega programa).

Upravičenci do storitve

V skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev je dejavnost oz. storitev VDC Koper namenjena osebam z lažjo, zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju.

Financiranje dejavnosti VDC Koper

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v obsegu, ki je opredeljen kot javna služba, financira država oziroma Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, s katerim sklenemo vsako leto pogodbo. Storitev je za uporabnike v celoti brezplačna.

Stroški institucionalnega varstva se pokrivajo iz cene oskrbe, ki jo potrdi MDDSZ in iz sredstev ZZZS.

Ministrstvo ne pokriva sredstev za nagrade varovankam in varovancem, stroškov športnih in kulturnih dogodkov ter prireditev, izletov … Za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov-varovancev in pestrost programov nam MO Koper, Občina Izola, Občina Piran, Občina Ilirska Bistrica, Občina Sežana, Občina Divača in Občina Hrpelje Kozina zagotavljajo sredstva v občinskih proračunih, poleg tega pa se prijavljamo na razpise. Te programe izvajamo v obsegu pridobljenih sredstev na razpisih ter s s sredstvi iz donacij.

Čas in trajanje izvajanja storitve

Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji izvajamo dnevno do 8 ur, pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. O trajanju dnevne vključitve posameznih varovank in varovancev se vodje enot dogovorijo z uporabniki, njihovimi starši oz. skrbniki.

Delovni čas v stanovanjski skupini je prilagojen potrebam varovank in varovancev ter traja 24 ur dnevno (ta je skrajšan glede na čas vključitve v dnevni center), 365 dni v letu.

Accessibility